Pravidla soutěží

Oficiální pravidla soutěže

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží (dále jen „Soutěže")

1. Pořadatel a organizátor Soutěží

1.1 Pořadatelem a organizátorem Soutěží je společnost Global Nutrition, spol. s r.o., IČO: 02000709, se sídlem Vrbová 621, Ústí nad Orlicí 562 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 32547 (dále jen „GN“). Tyto propagační akce (Soutěže) nejsou žádným způsobem sponzorovány, doporučovány, spravovány ani jinak spojeny se společností Instagram nebo Facebook.

 

2. Termín a místo konání Soutěží

2.1 Soutěže probíhají na území České republiky v termínu určeném Pořadatelem Soutěže včetně. Soutěže probíhají na sociální síti Instagram nebo Facebook, a to výhradně prostřednictvím webových stránek https://www.instagram.com/ambeauty.cz/, na které se nachází oficiální stránky GN na Instagramu (dále jen „IG GN CZ“), anebo https://www.facebook.com/ambeauty.cz, na které se nachází oficiální stránky GN na Facebooku (dále jen „FB GN CZ“).

 

3. Základní principy Soutěží

3.1 Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu.

3.2 Výhrou v Soutěžích jsou produkty značek GN.

3.3 O výhrách i pořadí v Soutěžích rozhoduje Pořadatel Soutěže náhodným výběrem, a to způsobem dále zde stanoveným.

 

4. Účastníci Soutěží, podmínky účasti v Soutěžích a jejich průběh

4.1 Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s adresou pro doručování a trvalým pobytem v České republice, která má od (resp. v) okamžiku registrace do Soutěže, a dále po celou dobu Soutěže až do okamžiku vypořádání výher v Soutěži aktivní autentický profil na sociální síti Instagram, splňující podmínky sociální sítě Instagram, a který je (resp. v) okamžiku registrace do Soutěže, a dále po celou dobu Soutěže až do okamžiku vypořádání výher v Soutěži fanouškem stránky pořadatele Soutěže IG GN CZ nebo fanouškem stránky pořadatele Soutěže FB GN CZ, pokud rovněž splňuje dále uvedené podmínky Soutěže/í.

4.2 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci GN a dalších společností podílejících se na zajištění Soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

Podmínkou účasti v Soutěži na Instagramu: je sledování účtu IG GN CZ na Instagramu, přihlášení se účastníkem Soutěže do svého instagramového profilu a nahrání (uveřejnění) jeho prostřednictvím v době konání Soutěže na sociální síť Instagram odpovědi účastníkem Soutěže na vyhlášenou soutěžní otázku zveřejněnou pořadatelem Soutěže na jeho profilu IG GN CZ v rámci příspěvku (postu) GN o vyhlášení Soutěže; na tuto soutěžní otázku odpovídá soutěžící formou zveřejnění příspěvku (komentáře) pod příspěvek (post) GN o vyhlášení Soutěže.

Podmínkou účasti v Soutěži na Facebooku: je sledování účtu FB GN CZ na FB, přihlášení se účastníkem Soutěže do svého facebookového profilu a nahrání (uveřejnění) jeho prostřednictvím v době konání Soutěže na sociální síť Facebook odpovědi účastníkem Soutěže na vyhlášenou soutěžní otázku zveřejněnou pořadatelem Soutěže na jeho profilu FB GN CZ v rámci příspěvku (postu) GN o vyhlášení Soutěže; na tuto soutěžní otázku odpovídá soutěžící formou zveřejnění příspěvku (komentáře) pod příspěvek (post) GN o vyhlášení Soutěže.

4.3 Nahráním příslušného komentáře na profil IG GN CZ nebo FB GN CZ účastník Soutěže souhlasí s těmito pravidly Soutěže, zároveň potvrzuje, že je starší 16 let a uděluje pořadateli Soutěže svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 těchto pravidel.

4.4 V Soutěži může být vybráno více výherců Soutěže. Výhru v Soutěži každý jednotlivý soutěžící může získat pouze jednu. Příspěvky v rámci Soutěže je možné ze strany soutěžících nahrávat ve vyhlášeném termínu Pořadatelem Soutěže, a to do 23:59:59 hodin posledního dne soutěže. Každý jednotlivý soutěžící se smí Soutěže zúčastnit pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Instagram/Facebook, splňujícím podmínky sociální sítě Instagram/Facebook. V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící (a veškeré jím do Soutěže nahrané příspěvky) ze Soutěže bez náhrady vyřazen.

4.5 Výherci Soutěže budou vybráni Pořadatelem Soutěže náhodným výběrem, nejpozději do 14 dnů od skončení Soutěže, přičemž Pořadatel Soutěže bude zejména hodnotit originalitu a kreativitu příspěvků účastníků Soutěže a posuzovat i úplné dodržení pravidel Soutěže. Rozhodnutí Pořadatele Soutěže je konečné, bez možnosti odvolání či jiného opravného prostředku.

4.6 Ze Soutěže budou vyřazeny příspěvky, které:

· neodpovídají zadanému tématu Soutěže;

· vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této Soutěže;

· obsahují prvky násilí či pornografické prvky či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy;

· nabádají k vystavování se nebezpečným situacím či zachycují činnosti, jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví;

· mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;

· obsahují náboženský nebo politický podtext;

· by mohly poškodit dobré jméno pořadatele Soutěže;

· zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům pořadatele soutěže.

· u kterých bylo zjištěno nedodržení jiných podmínek Soutěže.

4.7 O tom, zda příspěvek vyhovuje podmínkám Soutěže, rozhoduje výhradně Pořadatel Soutěže.

4.8 Soutěžní příspěvek pořizuje každý účastník na svoji vlastní odpovědnost a pořadatel neodpovídá za jakékoli náklady či škody, které by kterýmkoli osobám mohly vzniknout v souvislosti s pořízením či zveřejněním příspěvku. Pořadatel není rovněž odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení odpovědi na soutěžní otázku na profil IG GN CZ nebo FB GN CZ.

 

5. Výhry v Soutěži

5.1 Pořadatelem soutěže budou způsobem uvedeným v těchto pravidlech vybráni výherci, přičemž každý z nich získá produkty značek GN zveřejněné při vyhlášení soutěže. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo jakoukoliv výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

5.2 Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato Soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry v Soutěži propadají pořadateli Soutěže.

5.3 Výherci budou za účelem předání výhry kontaktováni organizátorem Soutěže nejpozději do 14 dnů od vyhodnocení Soutěže, a to prostřednictvím veřejného komentáře pod příspěvek

s vyhlášením Soutěže nahraný na sociální síti Instagram/Facebook. O předání výhry se výherci s organizátorem Soutěže dále dohodnou prostřednictvím soukromých zpráv na sociální síti Instagram/Facebook. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době stanovené s organizátorem Soutěže a/nebo který v době stanovené organizátorem Soutěže neprokáže splnění podmínek účasti v Soutěži, ztrácí na výhru nárok. Organizátor Soutěže rovněž neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu od organizátora Soutěže nebo nebude na takovou zprávu organizátora Soutěže reagovat ve stanoveném termínu 14 dnů od vyhlášení výsledků; v takových případech je organizátor Soutěže oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.

5.4 Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry takovému výherci.

 

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Zapojením se do Soutěže (tj. nahráním příslušného příspěvku dle těchto pravidel) soutěžící souhlasí s pravidly této Soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

- správcem osobních údajů je pořadatel Soutěže;

- účelem zpracování osobních údajů je realizace Soutěže, včetně její organizace, vedení, vyhodnocení, kontroly a předání výher;

- právním základem zpracování je souhlas, který je nezbytný pro účast v Soutěži (souhlas lze kdykoliv odvolat; v takovém, případě však bude účast soutěžícího v Soutěži ukončena);

- doba zpracování osobních údajů je doba od okamžiku zapojení se účastníka do Soutěže do uplynutí 3 měsíců od skončení Soutěže;

- rozsah údajů: údaje z účtu soutěžícího na Instagramu/Facebooku (jméno, příjmení, případně přezdívka), údaje uvedené v odpovědi na zprávu pořadatele soutěžícímu o výhře dle těchto pravidel (jméno, příjmení, adresa) a dále údaje o zapojení se do Soutěže (datum a čas, IP zařízení, ze kterého došlo k zapojení se do Soutěže; soutěžní příspěvek, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace; údaj o věku nad 16 let).

- další informace o zpracování, včetně informací o právech a možnostech jejich uplatnění, jsou pro účastníky Soutěže dostupné v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.

 

7. Projevy osobní povahy a licenční oprávnění

7.1 Účastníci zapojením se do Soutěže (tj. nahráním příslušného příspěvku dle těchto pravidel) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel Soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně účastníkem uvedené jméno v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků Soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry v Soutěži), a to po dobu, která skončí uplynutím 3 let od ukončení Soutěže.

7.2 Soutěžící prohlašuje, že příspěvek vytvořil sám či má povolení autora k jeho šíření. Prohlašuje také, že jakékoliv osobnostností atributy obsažené v rámci příspěvku jsou získány se souhlasem osob, jichž se týkají a tyto osoby souhlasí s jeho zveřejněním. Soutěžící rovněž prohlašuje, že využitím příspěvku v rozsahu a způsobem popsaným v těchto podmínkách Soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k takovým příspěvkům či k jejich části. V případě, že se v průběhu Soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti pořadateli Soutěže nebo třetí osobě a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla pořadateli Soutěže anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.

7.3 Všechny příspěvky nahrané na sociální síť Instagram/Facebook do Soutěže se po jejím ukončení stávají majetkem pořadatele Soutěže, který si vyhrazuje právo s nimi nakládat dle vlastního uvážení a v rozsahu dle těchto pravidel bez dalšího souhlasu účastníka Soutěže. Účastník Soutěže bere na vědomí, že zveřejněný soutěžní příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele Soutěže a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

7.4 V případě, že příspěvek nahraný účastníkem Soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takový předmět obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Předměty“), zapojením se do Soutěže (tj. nahráním příslušného příspěvku dle těchto pravidel) účastník Soutěže bezplatně uděluje a poskytuje pořadateli Soutěže nevýhradní oprávnění (licenci) k užití každého takového Předmětu, a to ke všem způsobům užití, zejména k zveřejnění na oficiální webové stránce pořadatele Soutěže, oficiálních sociálních profilech pořadatele Soutěže či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele Soutěže ve smyslu jejich šíření a užití v médiích po celou dobu trvání majetkových autorských práv k takovému Předmětu a bez územního či účelového či množstevního omezení. Pořadatel Soutěže je rovněž oprávněn v uvedeném rozsahu Předměty využít samostatně nebo ve spojení s Předměty jiných soutěžících či s dalšími prvky.

7.5 Zapojením se do Soutěže soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní za příspěvek, a za důsledky jejich zveřejnění, tzn. v případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník Soutěže je povinen pořadateli Soutěže uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě takového porušení a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele Soutěže.

8.2 Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel Soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele Soutěže způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je pořadatel Soutěže oprávněn učinit kdykoliv v průběhu Soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze Soutěže i po jejím skončení.

8.3 Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

8.4 Zapojením do Soutěže berou soutěžící rovněž na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě Instagram/Facebook, resp. že vlastník, provozovatel i správce sociální sítě Instagram/ Facebook jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozeni.

8.5 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící a Soutěže, včetně těchto pravidel, se řídí právním řádem České republiky. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@ambeauty.cz.

V Ústí nad Orlicí dne 22.2.2024